سیم‌کارت تالیا کارت شناسه مشترک است که حاوی اطلاعات او بوده و مشترک از این طریق می تواند از خدمات شبکه ...