نحوه استفاده و راه اندازی اینترنت موبایل. گوشی شما باید ... صرفاً زمانی هزینه برای سیم کارت شما منظور می شود که داده ای ارسال و یا دریافت کرده باشید. شما برای متصل  ...