اطلاع از رمز (پسورد سیم کارت اعتباری) و نحوه تغییر رمز سامانه تلفن های GSM-WLL ... در سطح شهرهای استان به دو روش زیر می توان تلفن های GSM-WLL را شارژ نمود.