الف - خرید شارژ از طریق دستگاه خودپرداز بانکها و POS فروشگاهها. ب- از طریق نمايندگيها و ... با اجرای دستور فوق سیم کارت به میزان اعتبار خریداری شده شارژ خواهد شد.