نحوه فعال سازی سیم کارت تالیا. پس از تکمیل ثبت نام (اخذ امضاء مشترک بر روی نسخه چاپی سند سیم کارت تالیا ) سیم کارت اعتباری تالیا توسط دفتر مربوطه از ...